1. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

a. Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng (“TNHP”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân
(“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của TNHP (người truy cập website và/hoặc mua sản
phẩm, sử dụng dịch vụ của TNHP sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi
chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình - TNHP với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung
cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông
tin; phạm vi sử dụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên
website; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của Khách hàng; thông tin và phương thức liên hệ
được nêu tại Chính sách này.
b. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của TNHP, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc
từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó, TNHP có thể bổ sung/điều chỉnh
các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.
c. Xin vui lòng dành thời gian để đọc và tìm hiểu nội dung điều khoản dưới đây. Thông qua việc truy cập website,
duyệt nội dung, hoặc sử dụng website, Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các điều
chỉnh của những điều khoản này. Nếu Khách hàng không đồng ý với những điều khoản này, xin vui lòng không
cung cấp các thông tin tại website.
d. Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, TNHP có thể điều chỉnh Chính sách này. Khi nội dung chính sách được
cập nhật, TNHP sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần đầu của Chính sách này. Vì vậy, trước khi truy
cập và sử dụng Dịch vụ của TNHP, Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại thông tin Chính sách để có các bản
cập nhật mới nhất.
e. Tất cả các nội dung của Chính sách và Điều khoản này tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.
Người sử dụng website này phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình và cam kết thực hiện đúng những nội
dung trong Chính sách và Điều khoản này.

2. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI THU THẬP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Mọi thông tin của khách hàng đều là những nội dung quan trọng với Toyota Nankai, vì vậy việc bảo mật thông tin cá
nhân của Khách hàng trong quá trình xử lý thông tin là điều quan trọng mà chúng tôi đặc biệt lưu tâm trong suốt
quá trình làm việc.
a. Thông tin thu thập từ Khách hàng
Trong vài vùng trên Website, Toyota Nankai có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp một số thông tin nhận biết cá nhân
trước khi cung cấp cho Khách hàng một dịch vụ nào đó. Các thông tin này bao gồm:

Thông tin định danh khách hàng:
- Họ, tên đệm, tên
- Ngày, tháng, năm sinh
- Giới tính

b. Mục đích sử dụng thông tin của TNHP:
Tất cả các thông tin Khách hàng đưa ra sẽ được sử dụng để:

 - Cung cấp dịch vụ khách hàng yêu cầu
 - Thực hiện khảo sát qua điện thoại/tin nhắn
 - Gửi thông báo quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến xe,
 - Nhận các ý kiến phản hồi,
 - Cung cấp các dịch vụ hậu mãi,
 - Các mục đích khác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

c. Đối tượng được chia sẻ thông tin
Khách hàng có thể tin tưởng rằng, mọi thông tin Khách hàng cung cấp đều được Toyota Nankai lưu trữ và bảo mật thông
qua áp dụng những quy trình và chính sách bảo mật tốt nhất nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng khỏi
mọi hành vi truy cập trái phép, phá hoại, sử dụng, chỉnh sửa và tiết lộ. Ngoại trừ những trường hợp được đưa ra
dưới đây:
- Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho đại lý của mình và những đối tác tiếp nhận khảo sát.
Những đối tượng này sẽ truy cập thông tin cá nhân của Khách hàng theo từng mức độ nhất định để
thực hiện các cuộc gọi tin nhắn, email hoặc các hình thức khác cho mục đích quảng cáo hoặc khảo sát
sản phẩm, dịch vụ, và không được phép chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào khác.
- Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoặc
nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (a) phù hợp với những đòi hỏi hợp pháp hoặc tuân
theo quy trình hợp pháp; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của Toyota Nankai hoặc những công ty liên kết; (c) ngăn
chặn tội ác hoặc bảo vệ quốc gia; (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng.
Để làm rõ hơn quy định của mục (a) tại đây, chúng tôi lưu ý với Khách hàng hàng rằng: những đòi hỏi
hợp pháp hoặc tuân thủ theo quy trình hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn:
Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của Khách hàng
trong một số trường hợp nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn: Khi được yêu cầu, được tư vấn, đề
nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc
yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền nào tại địa phương hoặc nước ngoài; Khi thực
hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, bao gồm nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo về khuyến
mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra, giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, và các nghĩa vụ khác; Tuân
thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý; Thực thi các điều kiện, điều khoản hoặc các thỏa thuận
khác; Và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.
- Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho các đối tác liên kết với Toyota Nankai như Bảo hiểm, Tài chính,
Phụ tùng, Phụ kiện v.v.; Công ty mẹ của Toyota Nankai, Quản lý vùng Toyota Nankai. Những đối tượng này sẽ truy cập
thông tin cá nhân của Khách hàng để thực hiện nghiên cứu sản phẩm và thị trường, nhằm nâng cao chất
lượng sản phẩm, dịch vụ, và không được phép chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào khác.
Đề nghị Khách hàng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết trong trường hợp Khách hàng hàng có bất kì vấn
đề liên quan đến thông tin về địa chỉ của các bên liên quan.
d. Thời gian lưu trữ thông tin
Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của Khách hàng đến chừng nào mà chúng tôi còn cần các thông tin đó
vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, hoặc để thực hiện một dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng, hoặc đáp ứng
một yêu cầu pháp lý, hoặc để thực hiện các mục đích được quy định tại chính sách này, trừ khi pháp luật Việt
Nam có quy định khác. Khi kết thúc thời hạn lưu giữ hoặc khi chúng tôi thấy phù hợp, chúng tôi có thể, theo toàn
quyền quyết định của chúng tôi, thực hiện các bước để hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách hàng hoặc lưu giữ
thông tin cá nhân đó dưới dạng ẩn danh trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác.
e. Địa điểm xử lí thông tin
Về địa điểm xử lí thông tin trực tiếp tại Trụ sở chính của Công ty Ô tô Toyota Nankai: Km 88 thôn Lương Quán, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP Hải Phòng,
Việt Nam và văn phòng trụ sở chính của các đối tác nhận được thông tin
chia sẻ như đã nêu tại “Chính sách và điều khoản sử dụng Website TOYOTA NANKAI.

3. THÔNG TIN BẢN QUYỀN/ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Tất cả các thông tin hiển thị tại Website này bao gồm nhưng không giới hạn: tên các dòng xe; khẩu hiệu "Toyota -
Move your world"; các logo, văn bản, đồ họa, hình ảnh và biểu tượng và các tài liệu khác đều là đối tượng của
quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ khác của Toyota Nankai.
Toyota Nankai cho phép Khách hàng một cách hạn chế, không độc quyền, không chuyển giao để truy cập và hiển thị
Website này, và chỉ phục vụ mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Khách hàng không được phép sao chép
và/hoặc cải tạo một phần hoặc toàn bộ, tái tạo lại, phát hành lại, đăng tải, truyền đi, phân phối và tất cả các nội
dung trong Website này, hoặc sử dụng để tạo ra các công việc phái sinh mà không có sự đồng ý trước bằng văn
bản của Toyota Nankai. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng, tải về, sao chép hoặc phân phối logo, biểu tượng Toyota dưới
bất kỳ hình thức nào.
Ngoại trừ đối với những sự cho phép đã đề cập đến trên, Toyota Nankai không trao bất cứ một quyền ngụ ý hay công
khai, hoặc giấy phép đối với bất kỳ bằng phát minh, bằng sang chế, thương hiệu, bản quyền nào hoặc quyền sở
hữu hay quyền sở hữu trí tuệ nào khác.
Việc Khách hàng không thể tuân thủ những điều khoản, điều kiện và thông báo tại Website này sẽ dẫn đến việc
tự động tước đi bất kỳ quyền nào của Khách hàng, mà không cần phải báo trước. Khách hàng phải ngay lập tức
hủy bỏ tất cả các bảo sao của các tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào mà đã hoặc đang được tải về, lưu trữ và/hoặc
sử dụng.

4. THAY ĐỔI NỘI DUNG SẢN PHẨM, GIÁ CẢ

Tất cả những hình ảnh minh họa mẫu mã, đặc tính, thông số kỹ thuật, thiết kế và giá cả được đề cập tại Website
này là chính xác vào thời điểm xây dựng Website. Tất cả các giá xe được niêm yết theo giá bán lẻ tại từng thời
điểm nhất định. Toyota Nankai có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ các thông tin trên tại bất cứ thời điểm nào mà không cần
phải thông báo trước.
Vui lòng hãy liên hệ với Toyota Nankai để có thông tin
hoặc chi tiết mới nhất, phù hợp và chính xác nhất.

5/ LỰA CHỌN VÀ CÁC QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG

Các quyền chung của Khách hàng
Khách hàng có quyền truy cập vào Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong thông
tin cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng
cũng có quyền tự xóa thông tin cá nhân trên website hoặc yêu cầu TNHP ngưng sử dụng thông tin cá nhân cho
mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.
Nếu Khách hàng không muốn chúng tôi gửi cho Khách hàng thông tin quảng cáo/tiếp thị, hoặc sử dụng thông tin
cá nhân của Khách hàng để lập hồ sơ liên quan đến việc quảng cáo/tiếp thị, hoặc gửi các thông tin của Khách
hàng cho các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo/tiếp thị, Khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi không thực hiện
điều này, vào bất kỳ thời điểm nào, bằng các gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến website của TNHP theo các
tính năng đã được hướng dẫn ở cuối trang:

6/ MỘT SỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM NHẤT ĐỊNH

Đối với thông tin đăng tải trên Webiste TOYOTA Nankai
Thông tin tại Website này do Toyota Nankai cung cấp và hoàn toàn hợp pháp. Toyota Nankai luôn cố gắng cập nhật và cung cấp
tới Khách hàng các thông tin chính xác nhất. Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp thông tin, Website này có thể
chứa đựng những sai sót kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy, do đó, thông tin tại Website không được hứa hẹn hoặc
đảm bảo là chính xác, cập nhật hoặc hoàn chỉnh. Trong mọi trường hợp, Toyota Nankai không chịu trách nhiệm đối với
bên nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trực tiếp, ám chỉ, đặc biệt, mang tính cảnh cáo hoặc mang tính hậu quả ở
bất kỳ thể loại nào và vì bất kỳ lý do nào liên quan đến hoặc phát sinh từ Website này hoặc từ việc sử dụng
Website này hay tải xuống, hoặc tài nguyên nào được liên kết với Website được tham chiếu đến hoặc được truy
cập thông qua Website hay truy cập vào bất kỳ tài liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào kể cả khi Toyota Nankai
khuyến nghị rõ ràng về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.
Đối với các liên kết khác xuất hiện trên Website TOYOTA Nankai
a. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của TNHP, Khách hàng đồng ý lưu trữ Cookie, Beacon, các
công nghệ lưu trữ cục bộ khác. Khách hàng cũng đồng ý quyền truy cập Cookie, Beacon, công nghệ lưu
trữ cục bộ của TNHP
b. Như đã nêu trên, Dịch vụ của TNHP có thể có các liên kết đến các website của Bên thứ ba khác không thuộc
quyền kiểm soát của TNHP, do đó TNHP sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ Thông
tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó trong trường hợp việc truy cập không được thực hiện trên giao diện
website hoặc TNHP có quyền quản lý và/hoặc kiểm soát. TNHP khuyên Khách hàng nên thận trọng và xem xét các
quyết định về bảo mật Thông tin áp dụng cho các Website và dịch vụ của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.

7. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN

Chính Sách và Điều Khoản này có thể được cập nhật định kỳ. Theo đó chúng tôi sẽ cập nhật ngày tháng ở phần
đầu của Chính Sách và Điều Khoản này và khuyến khích Khách hàng kiểm tra các thay đổi đối với Chính Sách
Quyền Riêng Tư này được công bố trên website của TNHP. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể chủ
động thông báo cho Khách hàng về các hoạt động xử lý thông tin cụ thể hoặc các thay đổi quan trọng đối với
Chính Sách và Điều Khoản này, nếu pháp luật hiện hành có yêu cầu.

8. QUYỀN THAY ĐỔI

Toyota Nankai giữ quyền sửa đổi/bổ sung/thay thế những nội dung của Chính sách và Điều khoản này hay bất kỳ thông
tin nào trong Website của TNHP tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước cho Khách hàng.
Chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi đó lên Website để người sử dụng luôn nhận thức những thông tin chúng
tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng những thông tin đó và những trường hợp mà chúng tôi tiết lộ những
thông tin đó.

9. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

TNHP trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của TNHP cũng như
chính sách này. Trường hợp Khách hàng không còn đồng ý với các nội dung trên, hoặc có bất kỳ thắc mắc, nhu
cầu chỉnh sửa, hủy bỏ, hoặc các yêu cầu khác liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, xin vui lòng liên
hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng - Trụ sở chính Tel: 0225.883.2020